अकोला जिल्हा मराठा मंडळ, अकोला विद्यमान कार्यकारिणी

 

१        श्री. डॉ. रणजित निळकंठराव सपकाळ          अध्यक्ष                 9823077072

२        श्री. प्रा. प्रभाकर सुखदेवराव पाटील                उपाध्यक्ष              9970161523

३        श्री. डॉ. विनोद मधुकरराव बोर्डे                      सचिव                  9422427013

४        श्री. आ. रणधीर प्रल्हादराव सावरकर             कोषाध्यक्ष             9822577363

५        श्री. श्रीकांत ओंकारराव पागृत                        सहसचिव             9921108607

६        श्री. डॉ. अनंत मधुकरराव भुईभार                  सदस्य                  9420704244

७        श्री. रामेश्वर त्र्यंबकराव फुंडकर                      सदस्य                  9766003427

८        श्री. अरूण साहेबराव देशमुख                       सदस्य                  7588502555

९        श्री. डॉ. सुनील रावसाहेब मापारी                    सदस्य                  9421787777

१०      श्री. प्रकाश ज्ञानदेवराव पाटील                        सदस्य                   9689909595

११      श्री. सुधीर रामभाऊ पाटील                            सदस्य                  8308058899

१२      श्री. भीमराव देवराव धोत्रे                               निमंत्रित सदस्य

१३      श्री. महादेवराव गुलाबराव भुईभार                 निमंत्रित सदस्य      9881199363

१४      श्री. प्रकाश गोपाळराव पोहरे                         निमंत्रित सदस्य      9822593901